Gazeta Lwowska. N.161, 14 July 1856 (page 644)

Published by Robert Coldwell on

CHRONICLE.

The famous Russian music enthusiast, Nikolai Makarov, who is particularly fond of the guitar, wants to raise this almost forgotten instrument again to fame and importance. So, in order to give the guitar an honorable place among the salon instruments, Mr. Makarov set up prizes. The competition will be held in Brussels and consists of two parts. In the first one, the best guitar composition will be awarded 800 francs, and the second – 500 francs. The same two prizes of 800 and 500 francs are awarded for the two best-prepared guitars of great size and, above all, with ten strings, which must have all the properties of a perfect instrument, namely: fullness, strength and a nice sound. As for the musical pieces, these must be composed for a six- or ten-string guitar with or without the accompaniment of a piano or a quartet, and above all easy to play, not fantastic freaks that would cause even Zane di Feranti himself to despair. Guitars and compositions must be sent free to the Russian legacy in Brussels by the end of November 1856.


KRONIKA.

Sławny rosyjski amator muzyki, p. Mikołaj Makarow, szczególnie zamiłowany w gitarze, chce instrument ten, zapomniany już prawie, podnieść znowu do sławy i znaczenia. By więc gitarze nadać ile możności zaszezytne miejsce pomiędzy instrumentami salonowemi, wyznaczył p. Makarow nagrody picniężne. Konkurs odbędzie się w Brukseli i składa się z dwóch oddziałów. W pierwszym otrzyma nagrodę 800 franków najlepsza kompozycya na gitarę, a druga z kolei 500 franków. Takie same dwie nagrody 800 i 500 franków wyznaczone są za dwie najlepiej sporządzone gitary wielkiego rozmiaru i przedewszystkiem o dziesięeiu strunach, które zresztą muszą posiadać wszelkie własności doskonałego instrumentu, mianowicie: pełność, siłę i dzwiek miły. Co do sztuk muzyeznyeh, te muszą być ułożone na gitarę o sześciu lub dziesięciu strunach z towarzyszeniem lub bez towarzyszenia fortepianu albo kwartetu i przedewszystkiem łatwe do grania, nie dziwotwory fantastyczne, któreby nawet samego Zane di Feranti do rozpaczy przywiodły. Gitary i kompozycye muszą być do końca listopada 1856 nadesłane franko do legacyi rosyjskiej w Brukseli.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.